Our Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

我曾經以為這樣會發達-升市要理由?


自從Steven輸哂d錢之後,佢好耐都冇搵過我。不過早排有另一個好鍾意炒股票既朋友成日搵我,叫Richard。 最近Richard見個市跌完之後回升,諗住趁勢買。 我同佢講,我有少少保留,講左d利淡因素,例如國內消費降級、藍籌業績差、人民幣貶值、新興市場貨幣及債務危機等等... Richard:其實呢D因素,都唔係一朝一夕既事,之前咪一路照升。升市根本不需要理由。 我:不問理由很容易輸錢。 Richard:我發覺問左理由仲易輸。明明貿易戰,人民幣匯率,加息。。。無理由唔跌架,之前咪一樣照升!你先入為主左,唔肯接受現實你睇錯市。我而家情願順勢跟紅頂白,升就買升,跌就買跌。 你認同Richard嗎? #唔洗分析 #理由都唔洗 #開始掛住Steven啲理由

#我曾經以為這樣會發達